Peta Kampung Mela

Thursday, October 14, 2010

Amateur Radio ... between a hobby and devote

9w2lud membuat perhubungan radio dengan rakan-rakan amatur.
Base station 9w2lud
Radio Amatur atau juga dikenali sebagai Ham Radio merupakan satu cara berkomunikasi tanpa wayar dengan menggunakan isyarat radio yang efektif selain dari menggunakan telefon bimbit dan Internet. Jutaan pengguna dari segenap pelusuk dunia memilih Radio Amatur sebagai satu hobi. Di Malaysia, pengendali hobi ini tertakluk di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seseorang yang ingin mengendalikan Radio Amatur perlu menduduki Peperiksaan Radio Amateur Examination (RAE) yang dikendalikan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC). Umur minima bagi menduduki peperiksaan ini ialah 14 tahun sepertimana yang telah ditetapkan oleh suruhanjaya, organisasi yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran lesen dan isu-isu berkaitan dengannya. Dalam hubungan ini, sopan santun adalah kunci utama kepada pengendalian yang sempurna..


Radio amatur bukan sekadar alat komunikasi sesama ahli atau dengan pengguna lain, tetapi turut membantu ketika kecemasan seperti tanah runtuh, sesat di dalam hutan, banjir kilat atau nahas di darat, udara mahu pun air, apabila komunikasi sedia ada tidak dapat digunakan atau tiada perkhidmatan komunikasi di kawasan tersebut. Jika berlaku kecemasan atau bencana alam yang menyebabkan komunikasi sediada tidak boleh digunakan, perkhidmatan radio amatur amat diperlukan. Jika sebelum ini peralatan komunikasi seperti telefon bimbit digunakan untuk berhubung, radio amatur memudahkan proses itu, khususnya di kawasan yang tiada talian komunikasi dan juga bekalan elektrik, kerana radio amatur boleh berfungsi melalui tenaga bateri atau generator.
Penulis mula meminati bidang radio amatur semasa masih menuntut di kolej. Selalu juga membaca majalah-majalah berkenaan elektronik seperti Practical Wireless dan Electronic Today. Di dalam majalah tersebut ada diiklankan tempat-tempat kursus dan cara bagaimana hendak menjadi seorang ahli radio amatur. Di negara kita tidak terdapat tempat yang memberi tunjuk-ajar dan cara bagaimana untuk menjadi seorang ahli radio amatur. Radio amatur pada masa itu dikategorikan sebagai kelab atau grup yang eksklusif. Hanya mereka dikalangan bertaraf tinggi sahaja yang layak memiliki lesen radio amatur seperti hakim, doktor, peguam dan pengurus estet. Hanya selepas era perang dingin antara Amerika Syarikat dan Soviet Union, barulah radio amatur mula berkembang dikalangan rakyat biasa.
Radio Amatur atau juga dikenali sebagai Ham Radio merupakan satu cara berkomunikasi tanpa wayar dengan menggunakan isyarat radio yang efektif selain dari menggunakan telefon bimbit dan Internet. Jutaan pengguna dari segenap pelusuk dunia memilih Radio Amatur sebagai satu hobi. Di Malaysia, pengendali hobi ini tertakluk di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seseorang yang ingin mengendalikan Radio Amatur perlu menduduki Peperiksaan Radio Amateur Examination (RAE) yang dikendalikan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC). Umur minima bagi menduduki peperiksaan ini ialah 14 tahun sepertimana yang telah ditetapkan oleh suruhanjaya, organisasi yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran lesen dan isu-isu berkaitan dengannya. Dalam hubungan ini, sopan santun adalah kunci utama kepada pengendalian yang sempurna..
Radio amatur bukan sekadar alat komunikasi sesama ahli atau dengan pengguna lain, tetapi turut membantu ketika kecemasan seperti tanah runtuh, sesat di dalam hutan, banjir kilat atau nahas di darat, udara mahu pun air, apabila komunikasi sedia ada tidak dapat digunakan atau tiada perkhidmatan komunikasi di kawasan tersebut. Jika berlaku kecemasan atau bencana alam yang menyebabkan komunikasi sediada tidak boleh digunakan, perkhidmatan radio amatur amat diperlukan. Jika sebelum ini peralatan komunikasi seperti telefon bimbit digunakan untuk berhubung, radio amatur memudahkan proses itu, khususnya di kawasan yang tiada talian komunikasi dan juga bekalan elektrik, kerana radio amatur boleh berfungsi melalui tenaga bateri atau generator.
Penulis mula meminati bidang radio amatur semasa masih menuntut di kolej. Selalu juga membaca majalah-majalah berkenaan elektronik seperti Practical Wireless dan Electronic Today. Di dalam majalah tersebut ada diiklankan tempat-tempat kursus dan cara bagaimana hendak menjadi seorang ahli radio amatur. Di negara kita tidak terdapat tempat yang memberi tunjuk-ajar dan cara bagaimana untuk menjadi seorang ahli radio amatur. Radio amatur pada masa itu dikategorikan sebagai kelab atau grup yang eksklusif. Hanya mereka dikalangan bertaraf tinggi sahaja yang layak memiliki lesen radio amatur seperti hakim, doktor, peguam dan pengurus estet. Hanya selepas era perang dingin antara Amerika Syarikat dan Soviet Union, barulah radio amatur mula berkembang dikalangan rakyat biasa.
Penulis hanya mendapat lesen radio amatur dengan tanda panggilan 9W2LUD kira-kira 5 tahun lepas itupun setelah pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ditubuhkan. Itupun setelah penulis berkecimpung dalam komunikasi perhubungan radio dengan menganggotai Rejimen Semboyan 13 Skuadron (PSTD). Minat yang mendalam dalam alat komunikasi radio, menyebabkan penulis sanggup memakai pakaian askar demi mempelajari bidang komunikasi radio.
Buat masa ini, penulis bersama rakan-rakan radio amatur telah mula bergerak ke hadapan dengan harapan untuk memberikan bantuan dalam komunikasi radio kepada yang memerlukan sebagai satu sumbangan bakti untuk masyarakat. Dengan tertubuhnya Seremban Communication and Rescue (SerembanCORE), maka tercapailah hajat keseluruhan para ahli radio amatur di negara ini.
Ramai yang bertanya, apakah itu Seremban Communication and Rescue (SerembanCORE)?. Sebutannya adalah 'Seremban Ko'. SerembanCORE adalah salah satu unit pencari dan penyelamat yang turut bergabung dibawah unit CORE Ibu Pejabat Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM), WP K.Lumpur. Anggotanya adalah terdiri dari sukarelawan VAD (Volunteer Aid Detachment) yang mempunyai kad keahlian BSMM. Anggota SerembanCORE juga adalah merupakan ahli radio amatur dan kepada ahli yang belum mendapat ASAA dari MCMC akan menduduki kelas RAE. Ini adalah bagi memastikan setiap anggota SerembanCORE mempunyai tanda panggilan amatur.
Kenapa ahli radio amatur sahaja digalakkan menyertai unit CORE atau SerembanCORE?. Dalam aktiviti mencari dan menyelamat, perkara ini semua sudah diketahui umum. Apabila berlaku sesuatu kecemasan atau bencana alam, ramai ahli radio amatur ingin turut serta dalam operasi tersebut. Ini adalah selaras dengan perkara (c) dan (i) dalam garis panduan yang dikeluarkan oleh MCMC. Masalahnya adalah apabila ahli radio amatur tidak dibenarkan masuk ke kawasan kejadian untuk turut bersama membantu. Sebenarnya, ini kerana tidak memahami dasar dan peraturan. Di negara kita, apabila berlaku sebarang kejadian bencana atau kecemasan, semua tanggungjawab adalah di bawah Majlis Keselamatan Negara (MKN). MKN membuat peraturan dan bidang kuasa pihak yang terlibat dalam operasi. Contohnya: MKN 20 adalah merupakan peraturan yang dibuat apabila berlaku sebarang bencana alam atau kecemasan dan pihak yang bertanggungjawab semasa operasi mencari dan menyelamat (SAR). Di sinilah kenapa konvoi ahli radio amatur berhenti di pintu pagar operasi dan tidak dapat menyertai operasi tersebut, lalu berkumpul beramai-ramai dan setakat melaporkan melalui jaluran frekuensi aktiviti yang sedang berlaku seperti juruhebah radio tanpa gaji.....
Kenapa bergabung dengan BSMM? Umum telah mengetahui, BSMM adalah sebuah badan dan terletak di bawah Akta Parlimen. BSMM bukan sebuah persatuan atau NGO. Di sini apa yang kami nampak, BSMM boleh dijadikan tempat untuk ahli radio amatur turut bergabung bersama-sama dalam operasi SAR. Melalui pengalaman SerembanCORE dalam operasi mencari dan menyelamat pegawai TLDM yang hilang di Gunung Brinchang, Cameron Highland, Pahang, kami dapat merasakan betapa kami sebagai ahli radio amatur dapat bergabung di bawah satu bendera iaitu BSMM. Kami dapat mencurahkan khidmat bakti kami dalam operasi tersebut. Kami amat dialu-alukan dan bersama-sama berada di bilik operasi (DCC). Kami tidak perlu melaung meminta supaya dasar MKN20 digubal semula dan memasukkan radio amatur sebagai sebuah pasukan dalam senarai tersebut.
Malah penulis juga berbangga apabila pihak Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) mula memberikan pandangan positif mengenai radio amatur. Penulis telah dijemput sebagai penceramah mengenai radio amatur di Politeknik Port Dickson. Malah beberapa pelajar tahun akhir telah dipilih oleh pihak politeknik membuat projek akhir pengajian mengenai radio amatur dibawah bimbingan penulis.
Teringat penulis kepada kata-kata seorang rakan amatur dari Jepun.... "Radio amateur is for everybody. I mean from the grass root to the top level without limitation of using it" Majulah radio amatur untuk kemajuan negara kita.

Amateur Radio, also known as Ham Radio is a way to communicate without wires using radio signals, other than the effective use of mobile phones and the Internet. Millions of users from all over the world choose the Amateur Radio as a hobby. In Indonesia, this hobby operators subject to the Communications and Multimedia Act 1998. A person who wishes to operate an Amateur Radio Amateur Radio Examination Examination (RAE) conducted by the Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC). Minimum age for this examination is 14 years old as determined by the commission, the organization responsible for the issuance of licenses and related issues. In this respect, good manners are key to the proper handling ..
Amateur Radio is not just a communication tool among members or with others, but also help in emergencies such as landslides, lost in the forest, flash floods or accidents on land, air or even water, when the existing communication can not be used or no communications in the area. In the event of an emergency or natural disaster that causes can not be used in existing communication, amateur radio services are needed.If the previous communication devices such as mobile phones used to communicate, facilitate the process of radio amateurs, especially where there are no lines of communications and electricity supply, because radio amateurs may be functioning through a battery or generator power.The author began to interest in the field of amateur radio while still a student at the college. Still reading the electronic magazines such as Practical Wireless and Electronics Today. Inside the magazine is advertised course venues and how to become a radio amateur. In our country there are places that make the guidance and how to become a radio amateur. Radio amateurs at that time was classified as an exclusive club or group. Only those of high rank among the eligible only have an amateur radio license, such as judges, doctors, lawyers and estate managers. Only after the era of cold war between the United States and the Soviet Union, then began to grow among the radio amateurs of the common people.The writer is an amateur radio license with call sign 9W2LUD about 5 years ago after the Malaysian Communications and Multimedia Commission established. Still after the author been in communication with the radio communications to the Force Signal Regiment 13 squadron (PSTD). Because a deep interest in the radio, the author is willing to wear for the soldier studied the field of radio communications.At present, the author with fellow amateur radio has started to move forward with hope to provide knowledge about the science of radio communication to those in need as a contribution to public service. With the establishment of the Seremban Communication and Rescue (SerembanCORE), the overall intent amateur radio expert in the country.Many asked what it Seermban Communication and Rescue (SerembanCORE)?.Is pronounced "Seermban Ko".. SerembanCORE is one of the search and rescue units were merged under the CORE unit headquarters of the Malaysian Red Crescent Society (MRCS), WP K. Lumpur. Its members are composed of volunteers VAD (Volunteer Aid Detechment) The MRC has a membership card. SerembanCORE member is also a member of amateur radio and to whom not get ASAA will take classes for the RAE. This is to ensure that each member of SerembanCORE have an amateur call sign.Why amateur members only encouraged to participate in SerembanCORE?. In search and rescue activities, this all has been known. When there is a case of emergency or natural disaster, many amateur radio members want to participate in such operations. This is in accordance with item (c) and (i) statment in the Guidelines of Radio Amateur in Malaysia by MCMC. The problem is, when an amateur radio members are not allowed into the event to join together to help. Actually, here is because they do not understand the policies and regulations. In our country, in the event of any natural disaster or emergency, all are under the responsibility of the National Security Council (MKN). MKN make the regulations and the jurisdiction of the parties involved in any operation. For example: MKN20 was a regulation made in the event of any natural disaster or emergency and the parties responsible for the operations of search and rescue (SAR).This is why the convoy of amateur radio operation stopped at the gate and can not participate in these operations, and gather and report the extent of the strip activities taking place such as a radio announcer without pay .....Why join the MRC? General was aware, the MRC is a body, and is under an Act of Parliament. MRC is not an association or NGO. Here we see what the MRC can be a place for amateur radio join together in search and rescue operations. Through the experience SerembanCORE in search and rescue operation (SAR) of navy officer who lost on Gunung Brinchang, Cameron Highland, Pahang, we can feel how much we as an radio amateur to join under a flag of the MRC. We can express our worship service in the operation. We welcome and together in the operating room (DCC). We do not have to shout requested that the policy is made and entered MKN20 (Amateur Radio) as a team on the list.The author also proud to be the Institute of Higher Learning (IPTA) started giving positive comments on amateur radio. The author was invited as a speaker on the radio amateurs in Politeknik Port Dickson. In fact, some final year students have been selected by the polytechnic behalf to make their final project under the guidance of the writer.Still in mind, the words of a fellow amateurs from Japan .... "Amateur radio is for everybody. I mean from the grass root level to the top without limitation of Using it".  Onward amateur radio to our nation's progress.


Radioaficionados, también conocido como Ham Radio es una forma de comunicarse sin cables con señales de radio, que no sea el uso eficaz de los teléfonos móviles e Internet. Millones de usuarios de todo el mundo eligen los radioaficionados como un hobby. En Indonesia, los operadores de este hobby con sujeción a la Ley de Comunicaciones y Multimedia de 1998. Una persona que desea operar un Radioaficionado Radioaficionado Examen Examen (RAE) llevó a cabo por el de Comunicaciones y Multimedios de la Comisión (MCMC). La edad mínima para este examen es de 14 años de edad según lo determinado por la comisión, la organización responsable de la expedición de licencias y cuestiones conexas. En este sentido, los buenos modales son la clave para el manejo adecuado ..

Radioaficionado no es sólo una herramienta de comunicación entre los miembros o con otros, sino que también ayudan en casos de emergencia, tales como deslizamientos de tierra, perdida en el bosque, inundaciones o accidentes en tierra, aire o agua, cuando la comunicación existente no puede ser utilizada o nocomunicaciones en la zona. En el caso de una emergencia o desastre natural que las causas no pueden ser utilizados en las comunicaciones, los servicios de radioaficionados se lo necesite.Si los dispositivos de comunicación anteriores, como los teléfonos móviles utilizados para comunicar, facilitar el proceso de radioaficionados, especialmente donde no hay líneas de comunicaciones y el suministro de electricidad, ya que los radioaficionados pueden estar funcionando a través de una batería o generador.El autor comenzó a interesar en el ámbito de los radioaficionados, siendo aún estudiante en la universidad. Sin embargo la lectura de las revistas electrónicas, tales como prácticas Wireless y hoy Electronics. Dentro de la revista se anuncia lugares curso y cómo convertirse en un radio aficionado. En nuestro país hay lugares que hacen que la orientación y la forma de convertirse en un radio aficionado. Los radioaficionados en ese momento fue clasificada como un club exclusivo o de grupo.Sólo aquellos de alto rango entre los elegibles sólo tienen una licencia de radioaficionado, tales como jueces, médicos, abogados y administradores de fincas.Sólo después de la era de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y luego comenzó a crecer entre los radioaficionados de la gente común.El escritor es una licencia de radioaficionado con distintivo de llamada 9W2LUD hace aproximadamente 5 años después de la de Comunicaciones y Multimedios de Malasia Comisión estableció. Aún después de que el autor ha estado en comunicación con las comunicaciones de radio para la Fuerza de la señal Regimiento 13 escuadrón (TEPT).Debido a un profundo interés en la radio, el autor está dispuesto a usar para el soldado estudiado el campo de las comunicaciones de radio.En la actualidad, el autor con la radio de aficionados compañeros ha comenzado a moverse hacia adelante con esperanza de proporcionar conocimientos sobre la ciencia de la comunicación por radio a los necesitados como una contribución a la función pública. Con el establecimiento de la Comunicación de la Serena y Salvamento (SerembanCORE), el experto en la intención general de radioaficionados en el país.Muchos se preguntarán qué Seermban Comunicación y Salvamento (SerembanCORE)?. Se pronuncia "Seermban Ko" .. SerembanCORE es una de las unidades de búsqueda y rescate se fusionaron en la sede de la unidad central de la Sociedad de la Media Luna Roja de Malasia (CRM), WP K. Lumpur. Sus miembros están compuestos por voluntarios de DAV (Voluntarios de Ayuda Detechment) El MRC tiene una tarjeta de membresía. miembro SerembanCORE es también miembro de la radio de aficionados y para los cuales no recibe ASAA tomarán clases de la RAE MCMC. Esto es para asegurar que cada miembro de SerembanCORE tienen un signo indicativo de radioaficionado.¿Por qué sólo los miembros de aficionados a que participen en SerembanCORE?. En las actividades de búsqueda y rescate, todo esto ha sido conocido. Cuando hay un caso de emergencia o desastre natural, muchos miembros de radio aficionados quieren participar en este tipo de operaciones. Esto está en conformidad con el punto (c) y (i) declaración de las Directrices de aficionados en Malasia Radio por MCMC. El problema es que cuando uno los miembros de radioaficionados no se permiten en el caso de que se unen para ayudar. En realidad, aquí es porque no entienden las políticas y regulaciones. En nuestro país, en el caso de cualquier desastre natural o una emergencia, todos están bajo la responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional (MKN). MKN que las normas y la jurisdicción de las partes implicadas en cualquier operación. Por ejemplo: MKN20 era un reglamento dictado en el caso de cualquier desastre natural o emergencia y las partes responsables de las operaciones de búsqueda y salvamento (SAR) Esta es la razón por la caravana de la operación de radioaficionados se detuvo en la puerta y no pueden participar. estas operaciones, y reunir e informar en la medida de las actividades de la tira que tienen lugar, como un locutor de radio sin pagar .....¿Por qué unirse a la CRM? General era consciente, el MRC es un cuerpo, y se encuentra bajo una ley del Parlamento. MRC no es una asociación o una ONG. Aquí vemos lo que el MRC puede ser un lugar para la radio de aficionados se unen en las operaciones de búsqueda y rescate. A través de SerembanCORE la experiencia en operación de búsqueda y salvamento (SAR) del oficial de marina que perdieron en Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang, podemos sentir lo mucho que como una radio de aficionados a unirse bajo la bandera de la MRC. Podemos expresar nuestro servicio de adoración en la operación. Damos la bienvenida y juntos en la sala de operaciones (DCC). No tenemos que gritar pidió que la política se hace y entró MKN20 (Radio Amateur) como un equipo en la lista.El autor también se enorgullece de ser el Instituto de Enseñanza Superior (IPTA) empezó a dar comentarios positivos sobre la radioafición. El autor fue invitado como ponente en los radioaficionados en Politeknik Port Dickson. De hecho, algunos estudiantes del último año han sido seleccionados por el nombre politécnicos para hacer su proyecto final bajo la guía del escritor.Todavía en la mente, las palabras de un compañero aficionados de Japón .... "La radioafición es para todos. Quiero decir desde el nivel de base hasta la cima sin limitación de su uso". Adelante radioaficionados al progreso de nuestra nación.
また、アマチュア無線として知られているアマチュア無線は、無線信号を使用してワイヤー、携帯電話やインターネットの効果的な使用以外のせずに通信する方法です。世界中から何百万ものユーザは、趣味としてアマチュア無線を選択します。インドネシアでは、この趣味演算子通信マルチメディア法1998に従う。動作とする者は、アマチュア無線アマチュア無線試験試験(RAE)のマレーシア通信マルチメディア委員会(MCMC)を実施した。委員会は、組織のライセンスおよび関連する問題の発行責任者によって決定されるこの試験の最小年齢は14歳です。この点では、マナーは適切に処理するキーです..アマチュア無線は、メンバーまたは他のユーザーとの間だけのコミュニケーションツールではありませんまた、既存の通信が使用できない場合、またはノー森林、鉄砲水や事故土地、空気や水も、上で失われた地すべりなどの緊急時に役立つエリアでの通信。原因は、通信を既存の使用することができる緊急や自然災害が発生した場合、アマチュア無線サービスは、通信に使用される携帯電話などの以前の通信機器があり、特にここで、アマチュア無線のプロセスを容易にneeded.Ifされず、アマチュア無線家は、バッテリ又は発電機の電源を介して機能することができるため、通信や電力供給のライン。著者は大学でも学生の中にアマチュア無線の分野に関心を始めた。まだ実用的なワイヤレスおよびエレクトロニクス今日のような電子雑誌を読む。雑誌はもちろん、会場をアドバタイズされる中、どの無線は、アマチュアになる。私達の国でどのように無線がアマチュアになって、指導を行う場所があります。当時のアマチュア無線家は、排他的なクラブやグループに分類された。のみ対象との間で高いランクのものだけで判断したときは、医師、弁護士、不動産管理など、アマチュア無線の免許を持っています。米国とソ連の間に、冷戦時代の後にのみ、その一般の人々のアマチュア無線家の間で成長し始めた。作家はコールサインとアマチュア無線の免許は、マルチメディア委員会が設立マレーシアの通信後約5年前9W2LUDです。力信号連隊13中隊(PSTD)に無線通信との通信がされて著者それでも後。ラジオの深い関心から、著者は兵士のために着用しても構わないと思っている無線通信の分野を検討した。現時点では、仲間のアマチュア無線と著者は公共サービスへの貢献として、必要とする人々に無線通信の科学についての知識を提供するために希望を持って前進し始めている。セレン通信レスキュー(SerembanCORE)、国の全体的な意図はアマチュア無線の専門家の設立に伴い。多くは、それがSeermban通信レスキューは(SerembanCORE)?"Seermbanコ"と発音され尋ねた.. SerembanCOREは、マレーシア赤新月社(MRCS)は、WP kのクアラルンプールのコア部本部の下に統合され、捜索救助ユニットの1つです。そのメンバーは、VADを(ボランティア支援Detechment)MRCは会員カードを持っているボランティアで構成されています。 SerembanCOREメンバーがでなくASAAはによるMCMC RAEのクラスを取るしまいます。アマチュア無線の部材とすることです。これはSerembanCOREの各メンバーは、アマチュアのコールサインを持っていることを確認することです。なぜアマチュアのメンバーのみSerembanCOREに参加することを奨励している?。捜索救助活動では、これはすべての知られている。緊急時や自然災害の場合があるときは、多くのアマチュア無線のメンバーがそのような操作に参加してほしい。これは、項目(c)及びによるMCMCによるラジオマレーシアのアマチュアのガイドラインは、(i)ステートメントに準拠しています。問題は、アマチュア無線家のメンバーがイベントに許可されていないときに助けるために集まって参加することです。実は、ここでそれらの政策や規制を理解していないためです。私たちの国では、任意の自然災害や緊急事態の場合には、すべての国家安全保障会議(MKN)の責任下にある。 MKN規制と任意の操作で関係者の管轄権を確認します。例:MKN20は任意の自然災害や緊急時やパーティーの捜索救助(SAR)の事業の責任者のイベントで行われた規制されたこれは、アマチュア無線操作の船団は、ゲートで停止した理由に参加することはできません。これらの操作は、収集及び無報酬でラジオのアナウンサーのような場所を取ってストリップの活動の範囲を報告する.....なぜMRCを結合?一般的に認識していた、MRCは、身体であり、議会の法律の下にあります。 MRCは、協会やNGOされていません。ここでは、MRCはアマチュア無線は、捜索救助活動に一緒に参加するための場所ができるかを参照してください。経験捜索救助活動(SAR)のグヌンブリンチャン、キャメロンハイランド、パハン州で失わ海軍士官のでSerembanCOREを通して、私たちは、MRCの旗の下に参加する方法を私達は多くのラジオのようにアマチュア感じることができる。我々は、操作で私たちの礼拝サービスを表現することができます。我々は歓迎し、一緒に手術室(DCC)のインチ我々は、政策が行われること、および入力されたMKN20を(アマチュア無線)のリストにチームとして要求されたコメントする必要はありません。著者はまた、誇りに思って高等教育研究所は、(IPTA)アマチュア無線の肯定的なコメントを与えて起動する。著者はPoliteknikポートディクソンのアマチュア無線のスピーカーとして招かれました。実際には、いくつかの最終学年の学生が作家の指導の下、その最終的なプロジェクトを作成する工芸に代わって選択されています。心静止画では、日本からの仲間のアマチュアの言葉.... "アマチュア無線は皆のためです。私はそれを使用した場合の制限なく先頭に草の根レベルから意味"。私たちの国の進捗状況へ向かえアマチュア無線。


Radio Amateur, également connu sous le nom Ham Radio est un moyen de communiquer sans fil en utilisant des signaux radio, autres que l'utilisation efficace des téléphones mobiles et l'Internet. Des millions d'utilisateurs de partout dans le monde choisissent la radio amateur comme un hobby. En Indonésie, ce passe-temps des opérateurs soumis à la loi sur les communications et multimédia 1998. Une personne qui souhaite exploiter un Amateur Radio Amateur Radio examen examen (RAE) menée par la Malaisie et des communications multimédia Commission (MCMC). L'âge minimum pour cet examen est de 14 ans tel que déterminé par la Commission, l'organisme responsable de la délivrance de licences et les questions connexes. À cet égard, les bonnes manières sont essentiels à la bonne gestion ..

Radio Amateur n'est pas seulement un outil de communication entre les membres ou avec d'autres, mais aussi aider en cas d'urgence tels que des glissements de terrain, perdu dans la forêt, des crues soudaines ou accidents sur la terre, par air ou même de l'eau, lorsque la communication existantes ne peuvent pas être utilisés ou pascommunications dans la région. Dans le cas d'une catastrophe naturelle ou d'urgence qui cause ne peut pas être utilisé dans les textes de communication, les services de radioamateur sont needed.If les dispositifs de communication précédents tels que les téléphones mobiles utilisés pour communiquer, faciliter le processus d'amateurs de radio, en particulier là où il n'ya pas de lignes de communications et l'approvisionnement en électricité, parce que les radioamateurs peuvent fonctionner grâce à une batterie ou un générateur.L'auteur a commencé à l'intérêt dans le domaine de la radio amateur alors qu'il était encore étudiant à l'université. Toujours lire les magazines électroniques tels que les pratiques sans fil et de l'électronique d'aujourd'hui. A l'intérieur du magazine est publié lieux de cours et la façon de devenir une radio amateur. Dans notre pays il ya des endroits qui font de l'orientation et la façon de devenir une radio amateur. Les radioamateurs à cette époque a été classé comme un club exclusif ou un groupe. Seuls ceux de rang élevé parmi les admissibles seulement ont une licence de radio amateur, comme les juges, médecins, avocats et gestionnaires de biens. Ce n'est qu'après l'ère de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, puis a commencé à croître parmi les amateurs de radio du peuple.L'écrivain est une licence de radio amateur avec l'indicatif d'appel 9W2LUD ya environ 5 ans après la Malaisie et des communications multimédia Commission a établi. Même après l'auteur avait été en communication avec les communications radio à la Force Régiment de transmissions de 13 escadron (PVP). Parce que un profond intérêt pour la radio, l'auteur est prêt à porter pour le soldat a étudié le domaine des communications radio.À l'heure actuelle, l'auteur de la radio amateur boursier a commencé à aller de l'avant avec l'espoir de fournir des connaissances sur la science de la communication radio à ceux qui en ont besoin en tant que contribution au service public. Avec l'établissement de la communication Seremban et de sauvetage (SerembanCORE), l'expert objectif global de radio amateur dans le pays.Beaucoup se demandent ce qu'il Seermban Communication et de sauvetage (SerembanCORE)?. Se prononce "Seermban Ko" .. SerembanCORE est l'une des unités de recherche et de sauvetage ont été fusionnées sous le siège unité de base de la Société malaisienne du Croissant-Rouge (MRC), WP K. Lumpur. Ses membres sont composés de bénévoles VAD (aide volontaire Detechment) La MRC a une carte de membre. SerembanCORE membre est également membre de la radio amateur et à qui pas ASAA suivront des cours de la RAE MCMC. Il s'agit de s'assurer que chaque membre de SerembanCORE avoir un signe d'appel d'amateur.Pourquoi les membres amateur seulement encouragés à participer à SerembanCORE?. Dans les activités de recherche et de sauvetage, tout cela est connu. Quand il ya un cas d'urgence ou de catastrophe naturelle, de nombreux membres de la radio amateur souhaitez participer à ces opérations. Ceci est en accord avec le point (c) et (i) une déclaration dans les lignes directrices de Amateur Radio en Malaisie par MCMC. Le problème est, quand un des membres de radioamateurs ne sont pas autorisés dans le cas de s'unir pour aider. En fait, est ici parce qu'ils ne comprennent pas les politiques et les règlements. Dans notre pays, en cas de catastrophe naturelle ou d'urgence, tous sont sous la responsabilité du Conseil national de sécurité (MKN). MKN prendre les règlements et la compétence des parties impliquées dans une opération quelconque. Par exemple: MKN20 est un règlement pris en cas de catastrophe naturelle ou d'urgence et les parties responsables pour les opérations de recherche et de sauvetage (SAR) C'est pourquoi le convoi de fonctionnement de la radio amateur arrêté à la porte et ne peuvent pas participer. ces opérations, et recueillir et de communiquer l'étendue de la bande activités se déroulent comme un animateur de radio, sans payer .....Pourquoi adhérer à la MRC? Général était au courant, la MRC est un organisme, et en vertu d'une loi du Parlement. MRC n'est pas une association ou une ONG. Ici, nous voyons ce que la MRC peut être un endroit pour la radio amateur se regrouper dans des opérations de recherche et de sauvetage. Grâce à l'expérience SerembanCORE à la recherche et de sauvetage (SAR) de officier de marine qui ont perdu le Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang, nous pouvons sentir comment nous autant que d'une radio amateur à se joindre sous un pavillon de la MRC. Nous pouvons exprimer notre culte à l'opération. Nous saluons et ensemble dans la salle d'opération (CDC).Nous n'avons pas de crier a demandé que la politique est faite et est entré MKN20 (Radio Amateur) en équipe sur la liste.L'auteur a également fier d'être l'Institut d'Enseignement Supérieur (IPTA) a commencé à donner des commentaires positifs sur la radio amateur. L'auteur a été invité comme conférencier sur les radioamateurs dans Politeknik Port Dickson. En fait, certains étudiants de dernière année ont été sélectionnés par le nom polytechnique pour mener leur projet final, sous la direction de l'écrivain.Toujours dans l'esprit, les mots d'un garçon amateurs du Japon .... "Radio amateur est pour tout le monde. Je veux dire à partir du niveau de la base au sommet sans limitation de l'utilisation qu'il". Onward radio amateur au progrès de notre nation.

Amateur-Radio, das auch als Ham Radio bekannt ist eine Möglichkeit, ohne Kabel mit Funksignalen, andere als die effektive Nutzung von Mobiltelefonen und dem Internet zu kommunizieren. Millionen von Anwendern aus der ganzen Welt wählen die Amateurfunk als Hobby. In Indonesien, dieses Hobby unterliegenden Unternehmen die Kommunikation und Multimedia Act 1998. Eine Person, die betreiben will eine Amateurfunk-Amateur-Radio-Prüfungskommission (RAE) durchgeführt von der malaysischen Kommunikation und Multimedia Kommission (MCMC). Das Mindestalter für diese Prüfung ist 14 Jahre alt, wie die Kommission, die Organisation, die für die Ausstellung von Lizenzen und damit zusammenhängende Fragen bestimmt. In dieser Hinsicht sind gute Manieren Schlüssel für die richtige Handhabung ..Amateurfunk ist nicht nur ein Kommunikationsmittel zwischen den Mitgliedern oder mit anderen, sondern auch in Notfällen wie Erdrutsche, im Wald, Sturzfluten oder Unfällen auf Land-, Luft oder auch Wasser verloren helfen, wenn die bestehenden Kommunikations nicht verwendet werden können oder keine Kommunikation in der Gegend. Im Falle eines Notfalls oder einer Naturkatastrophe, die Ursachen nicht in bestehende Kommunikation verwendet werden, sind Amateurfunk Dienste needed.If vorherigen Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone für die Kommunikation, erleichtert den Prozess der Funkamateure, vor allem, wo es keine Linien der Kommunikation und Stromversorgung, weil Funkamateure durch eine Batterie oder ein Generator Strom sein kann funktionieren.Der Autor begann das Interesse an dem Gebiet der Amateurfunk noch als Student an der Hochschule. Still Lesen der elektronischen Zeitschriften wie Praktische Wireless und Electronics Today. Im Inneren des Magazins ist natürlich Locations beworben und wie man ein Funkamateur. In unserem Land gibt es Orte, die die Anleitung machen und wie man sich ein Funkamateur. Funkamateure damals wie ein exklusiver Club oder eine Gruppe eingestuft. Nur diejenigen von hohem Rang unter den förderfähigen nur eine Amateurfunk-Lizenz, wie Richter, Ärzte, Anwälte und Estate Manager. Erst nach der Ära des Kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion, begann dann unter den Funkamateuren des gemeinen Volkes wachsen.Der Schriftsteller ist ein Amateurfunklizenz mit Rufzeichen 9W2LUD vor etwa 5 Jahren nach der malaysischen Kommunikation und Multimedia Kommission eingerichtet. Noch nach dem Autor in Verbindung mit dem Funk-Kommunikationssystem für die Truppe Signal Regiment 13 Geschwader (PSTD) gewesen. Weil ein tiefes Interesse an dem Radio, ist der Autor bereit, für die Soldaten tragen studierte Bereich der Funkkommunikation.Derzeit hat der Autor mit anderen Amateurfunk begann um voranzukommen mit der Hoffnung auf Erkenntnisse über die Wissenschaft der Funkverbindung an die Bedürftigen als Beitrag zur öffentlichen Dienstleistung zu erbringen. Mit der Gründung der Seremban Mitteilung and Rescue (SerembanCORE), die allgemeine Absicht Amateurfunk Experte auf dem Land.Viele fragten, was es Seermban Mitteilung and Rescue (SerembanCORE)?. Ausgeprägt ist "Seermban Ko" .. SerembanCORE ist eines der Such-und Rettungsdienst-Einheiten wurden im Rahmen des CORE-Einheit Sitz der malaysischen Roten Halbmonds (MRCS), WP K. Lumpur verschmolzen. Seine Mitglieder sind aus Freiwilligen zusammen VAD (Humanitäre Hilfe Detechment) Der MRC hat eine Mitgliedskarte. SerembanCORE Mitglied ist auch Mitglied des Amateurfunks und wem nicht bekommen ASAA werden Klassen aus dem MCMC RAE nehmen. Damit soll sichergestellt werden, dass jedes Mitglied SerembanCORE ein Amateur Rufzeichen haben.Warum Amateur nur für Mitglieder ermutigt, in SerembanCORE teilnehmen?. Im Such-und Rettungsmaßnahmen, all dies ist bekannt. Wenn es einen Notfall oder eine Naturkatastrophe, dass viele Funkamateure Mitglieder an solchen Operationen beteiligen. Dies steht im Einklang mit Artikel (c) und (i)-Anweisung in den Leitlinien der Funkamateur in Malaysia durch MCMC. Das Problem ist, wenn eine Amateurfunk-Mitglieder nicht in die Veranstaltung erlaubt sich zusammenzuschließen, um zu helfen.Eigentlich ist hier, weil sie nicht verstehen, die Richtlinien und Vorschriften. In unserem Land, im Falle einer Naturkatastrophe oder Notfall sind alle unter der Verantwortung des Nationalen Sicherheitsrates (MKN). MKN machen die Regelungen und die Zuständigkeit der Parteien in jedem Betrieb beteiligt. Zum Beispiel: MKN20 wurde eine Verordnung im Falle einer Naturkatastrophe oder Notfall und die Verantwortlichen für den Betrieb des Such-und Rettungsdienst (SAR) aus diesem Grund den Konvoi des Amateurfunks Betrieb am Tor stehen und kann nicht teilnehmen. diese Operationen, und sammeln und über das Ausmaß des Streifens stattfindenden Aktivitäten wie einem Rundfunksprecher, ohne zu bezahlen .....Warum Mitglied des MRC? Allgemein bekannt war, ist der MRC einen Körper, und ist unter ein Gesetz des Parlaments. MRC ist kein Verein oder NGO. Hier sehen wir, was der MRC kann ein Ort für den Amateurfunk zusammenfügen in Such-und Rettungsmaßnahmen durchgeführt werden. Durch die Erfahrung SerembanCORE in Such-und Rettungsaktion (SAR) der Marine Offizier, der am Gunung Brinchang, Cameron Highland, Pahang verloren, wir können fühlen, wie sehr wir als Funkamateur unter einer Flagge des MRC beizutreten. Wir können unsere ausdrückliche Gottesdienst in der Bedienung. Wir begrüßen und gemeinsam im OP (DCC). Wir müssen nicht beantragt, dass die Politik gemacht wird und MKN20 eingegeben (Amateur Radio) als Team auf der Liste schreiben.Der Autor stolz darauf, das Institut für Higher Learning (Ipta) begann mit positiven Kommentaren auf Amateurfunk. Der Autor war als Redner auf der Funkamateure in Politeknik Port Dickson eingeladen. In der Tat haben einige Studenten im letzten Jahr von der polytechnischen Namen ausgewählt, um ihre endgültige Projekt unter der Leitung des Schriftstellers zu machen.Noch im Kopf, die Worte eines Kollegen Amateure aus Japan .... "Amateurfunk ist für alle. Ich meine, von der Graswurzel-Ebene nach oben ohne Begrenzung der Verwendung es." Onward Amateurfunk, unsere Nation den Fortschritt.
Kelas radio amatur untuk pelajar dari PoliPD.
Penerangann peralatanradio amatur kepada pelajar PoliPD.

No comments:

Post a Comment